ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
Innovative Leaders Center of Curriculum and Learning (LCCL)
โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
พื้นที่การเรียนรู้
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
 
พื้นที่การเรียนรู้
ด้านการโค้ช (Coaching)
 
พื้นที่การเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนรู้
 
พื้นที่การเรียนรู้
ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
พื้นที่การเรียนรู้
ด้านการประเมินผล
 
พื้นที่การเรียนรู้
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 
พื้นที่การเรียนรู้
ด้านความเป็นครู
 
พื้นที่การเรียนรู้
ด้าน Active Learning
 
พื้นที่การเรียนรู้ Hybrid Learning 
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 
คำถาม-คำตอบ
ทางหลักสูตรและการเรียนรู้
 
Academic Papers
ต้นฉบับบทความวิชาการ
 
แบ่งปันประสบการณ์
จากการปฏิบัติ
 
ห้องสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
Special Coaching
& Workshop
 
ศูนย์ให้คำปรึกษา
ทางหลักสูตรและการเรียนรู้