โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ติดต่อเรา
   ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้   ห้อง 503 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท ซอย 23 เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110
   รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล   โทร. 081-2996882  e-mail: rutmarut@gmail.com  ID Line: marutswu