โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้...พัฒนาผู้เรียนไปสู่โลกอนาคตที่สดใส"


Innovative curriculum and learning develops learners into a bright future.


ท่านสามารถศึกษาบทความวิชาการของศูนย์ได้ที่นี่หลักสูตร