โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ
ด้วยโมเดล Hybrid Professional Development
ส่งมอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Personalize Learning 
เรียนสำเร็จ...รับสัมฤทธิบัตร

#  เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
#  เรียนแล้วใช้งานได้ทันที
#  เรียนรู้ไปพร้อมกับการทำงาน (ไม่รองรับ ว.21)
#  การเรียนมี 4 รูปแบบ เลือกรูปแบบที่ท่านต้องการ

#  ศึกษาแผนการเรียนของแต่ละรูปแบบได้ในใบสมัคร
#  แสวงหา Passion ของท่าน แล้วมาเรียนรู้ร่วมกัน
#  แบบฟอร์มใบสมัคร 

       แบบที่ 1   Word   PDF
 
       แบบที่ 2   Word   PDF
 
       แบบที่ 3   Word   PDF

       แบบที่ 4   Word   PDF

รายวิชาที่เปิดให้เรียนรู้
ชื่อวิชาจะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อหนังสือ
ให้ท่านเขียนชื่อหนังสือลงไปช่องรายวิชาได้เลย


* เพื่อป้องกันความสับสน ห้าม reply e-mail ที่ตอบรับการเป็นสมาชิก
   ขอให้ท่านส่งใบสมัครมาที่ rutmarut@gmail.com เป็นจดหมายฉบับใหม่


* เมื่อส่งใบสมัครแล้ว รอรับแผนการเรียนของท่านทาง e-mail ภายใน 1 วัน

* เมื่อส่งผลงานแล้ว รอรับแจ้งผลการประเมินทาง e-mail ภายใน 1 วัน

* ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ e-mail มาที่ rutmarut@gmail.com โดยตรง