โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
พื้นที่การเรียนรู้ด้านการโค้ช (Coaching)