โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
พื้นที่การเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 
Workshop การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     2. บทปฏิบัติการที่ 1 Word / PDF


     3. บทปฏิบัติการที่ 2 Word / PDF


     4. บทปฏิบัติการที่ 3 Word / PDF


     5. บทปฏิบัติการที่ 4 Word / PDF


     6. บทปฏิบัติการที่ 5 Word / PDF