โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Platform การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning (เรียนรู้เลย)

คำชี้แจง โปรดศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ แล้วทำบทปฏิบัติการที่ 1-7 ตามลำดับ
ช่องทางการขอรับคำแนะนำเพิ่มเติม e-mail: rutmarut@gmail.com
บทปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning

บทปฏิบัติการที่ 1 Self-reflection การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ หน้า 1-23 แล้วทำบทปฏิบัติการต่อไปนี้ (เลือกทำเพียง 1 ช่องทาง)
    Word   PDF   GoogleForm

บทปฏิบัติการที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน (Learners analysis)

ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ หน้า 24-40 แล้วทำบทปฏิบัติการต่อไปนี้ (เลือกทำเพียง 1 ช่องทาง)
    Word   PDF   GoogleForm

บทปฏิบัติการที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดรวบยอด (Concepts analysis)

ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ หน้า 41-55 แล้วทำบทปฏิบัติการต่อไปนี้ (เลือกทำเพียง 1 ช่องทาง)
    Word   PDF   GoogleFormบทปฏิบัติการที่ 4 การกำหนดผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะของผู้เรียน
ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ หน้า 56-69 แล้วทำบทปฏิบัติการต่อไปนี้ (เลือกทำเพียง 1 ช่องทาง)
    Word   PDF   GoogleFormบทปฏิบัติการที่ 5 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ หน้า 70-122 แล้วทำบทปฏิบัติการต่อไปนี้ (เลือกทำเพียง 1 ช่องทาง)
    Word   PDF   GoogleFormบทปฏิบัติการที่ 6 การออกแบบการโค้ช

ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ หน้า 123-142 แล้วทำบทปฏิบัติการต่อไปนี้ (เลือกทำเพียง 1 ช่องทาง)
    Word   PDF   GoogleFormบทปฏิบัติการที่ 7 การออกแบบการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ หน้า 143-173 แล้วทำบทปฏิบัติการต่อไปนี้ (เลือกทำเพียง 1 ช่องทาง)
    Word   PDF   GoogleForm