โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   แนวคิดของศูนย์
      การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ 
      ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้นี้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ทางการศึกษาที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาตนเอง
      และผู้เรียนยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

   วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษาสำหรับครู อาจารย์ และผู้สนใจโดยทั่วไป
     2. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ (online learning) สำหรับผู้สอนที่สนใจพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
     3. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการประเมินผล

   ภารกิจ
     1. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
     2. ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์แก่ครู อาจารย์
     3. วิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
     4. บริการวิชาการทางด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
 
Worksheet
 
Slide Powerpoint
 
Worksheet
 
หนังสือใหม่
 
Slide Powerpoint
 
หนังสือใหม่
 
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือแนะนำ
 
ผลการสังเคราะห์เอกสาร
 
หนังสือแนะนำ