โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   แนวคิดของศูนย์
      การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ 
      ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้นี้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ทางการศึกษาที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาตนเอง
      และผู้เรียนยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

   วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษาสำหรับครู อาจารย์ และผู้สนใจโดยทั่วไป
     2. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ (online learning) สำหรับผู้สอนที่สนใจพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
     3. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการประเมินผล

   ภารกิจ
     1. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
     2. ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์แก่ครู อาจารย์
     3. วิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
     4. บริการวิชาการทางด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
 
หนังสือใหม่
 
หนังสือใหม่
 
สรุปการสังเคราะห์เอกสาร
 
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือแนะนำ