โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แนวคิดของศูนย์
      การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ 
      ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้นี้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ทางการศึกษาที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาตนเอง
      และผู้เรียนยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษาสำหรับครู อาจารย์ และผู้สนใจโดยทั่วไป
     2. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ (online learning) สำหรับผู้สอนที่สนใจพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
     3. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการประเมินผล

ภารกิจ
     1. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
     2. ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์แก่ครู อาจารย์
     3. วิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
     4. บริการวิชาการทางด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ Covid-19


 
Upskills Platform 
 
Power Point
 
ผลการศึกษาเบื้องต้น
 
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือแนะนำ
 
หนังสือใหม่
 
ติดต่อเรา
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้   ห้อง 503 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท ซอย 23 เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล   โทร. 081-2996882  e-mail: rutmarut@gmail.com  ID Line: marutswu 
 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้


บทปฏิบัติการที่ 1   word  pdfบทปฏิบัติการที่ 2   word  pdf


บทปฏิบัติการที่ 3   word  pdf


บทปฏิบัติการที่ 3.1 word  pdf  


บทปฏิบัติการที่ 3.2 word  pdf     

บทปฏิบัติการที่ 4   word  pdf


บทปฏิบัติการที่ 5   word   pdf