โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   "นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้...พัฒนาผู้เรียนไปสู่สังคมอนาคต"


แนวคิดของศูนย์

การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้
ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ โดยไม่มีข้อจำกัด
ในเรื่องเวลาและสถานที่ ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตร
และการเรียนรู้นี้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ในการเรียนรู้ทางการศึกษาที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้
และนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาตนเอง และผู้เรียน 
ยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษา
    สำหรับครู อาจารย์ และผู้สนใจโดยทั่วไป
2. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
    แบบออนไลน์ (online learning) 
    สำหรับผู้สอนที่สนใจพัฒนาการจัดการเรียนรู้
    แบบออนไลน์
3. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัย
    ทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
    และการประเมินผล

ภารกิจ

1. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ทางด้านหลักสูตร
    การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
2. ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์แก่ครู อาจารย์
3. วิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
4. บริการวิชาการทางด้านการพัฒนาหลักสูตร 
    การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
 

Update  ความรู้ทางวิชาการสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม  (ล่าสุด)      UAcD Modelท่านสามารถศึกษาเอกสาร Academic Update ที่ผ่านมาโดยกด Link ที่นี่ 


สำหรับท่านที่   Register   เป็นสมาชิกของศูนย์ LCCL 

จะได้ รับ e-mail ผลงานของศูนย์ อย่างต่อเนื่อง

และสามารถเผยแพร่ผลงานของท่านผ่านศูนย์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากท่าน Register แล้ว แต่ไม่ได้รับ e-mail ให้แจ้งมาที่ rutmarut@gmail.com 


Download หนังสือต่างๆ ของศูนย์ได้ที่นี่เรียนรู้ Academic Update ที่ผ่านมาได้ที่นี่
 

Curriculum Excellence Center 

ศูนย์บริการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การประเมินผล และการวิจัย 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (Journal of Research and Curriculum Development)
รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
หากท่านต้องการตีพิมพ์เผยแพร่บทความของท่าน คลิกที่นี่
 
Contact us

ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้   ห้อง 503 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท ซอย 23 เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล   โทร. 081 - 2996882  e-mail: rutmarut@gmail.com  ID Line: marutswu 

ข่าวสารทั่วไป