โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้...พัฒนาผู้เรียนไปสู่โลกอนาคตที่สดใส"


Innovative curriculum and learning develops today's students for the future.
 
หนังสือล่าสุดของศูนย์ ท่านสามารถ Download ได้ฟรีที่นี่
สำหรับท่านที่สมัครเป็นสมาชิกของศูนย์ LCCL 
จะได้ รับ e-mail หนังสือเล่มใหม่ อย่างต่อเนื่อง
สมัครโดยส่ง E-mail แจ้งความประสงค์มาที่ rutmarut@gmail.com


หากท่านสมัครแล้วแต่ไม่ได้รับ E-mail หนังสือ ให้แจ้งมาที่ rutmarut@gmail.com 

ท่านสามารถ  Download หนังสือทั้งหมดของศูนย์  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้ที่นี่